Beste natuurliefhebbers,


Namens Stichting Ons Landschap Gemert-Bakel brengen wij graag het project Landschapsbomen onder uw aandacht.

Wij zijn op zoek naar nieuwe locaties voor het planten van landschapsbomen in ons mooie buitengebied dit najaar en wij kunnen uw hulp daarbij van harte gebruiken. Hieronder leggen we uit wat het project inhoudt en wat u kunt doen.

Project ‘Landschapsbomen’ – Stichting Ons Landschap
Gemert-Bakel

In het voorjaar van 2022 is Stichting Ons Landschap gestart
met een ‘landschapsbomen-project’ in de gemeente
Gemert-Bakel. De voeren, in samenwerking met
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel.
De eerste 31 landschapsbomen zijn aangeplant in het
buitengebied van Gemert en De Mortel.
In 2023/2024 willen we dit project graag vervolg geven en nieuwe bomen aanplanten die uit
kunnen groeien tot waardevolle landschapsbomen voor de toekomst.
Bij het vinden van geschikte locaties zijn de oren, ogen en contacten van de vele
natuur- en landschapsvrijwilligers onmisbaar, daarvoor vragen wij uw hulp!

Geschikte locaties voor nieuwe landschapsbomen
Op veel plaatsen in het buitengebied liggen waterlopen in eigendom van Waterschap Aa en
Maas (legger) en in een aantal gevallen van de gemeente, dwars door het agrarisch
landschap met daarlangs een onderhoud pad. Hier is in veel gevallen voldoende ruimte om
op 0,5 meter van de insteek (conform keurvoorschriften) nieuwe bomen aan te planten die
het onderhoud niet hinderen maar van belangrijke ecologische en landschappelijke waarde
kunnen zijn.
De gemeente Gemert-Bakel en Waterschap Aa en Maas staan positief tegenover de
aanplant van nieuwe ‘landschapsbomen’ langs dit soort waterlopen.
Vrijwilligers van de verschillende natuur- en landschapsverenigingen kunnen dan ook op
zoek gaan naar geschikte locaties en contact leggen contact met eigenaars van aanliggende
gronden om de plannen/ideeën voor de aanplant van één of meerdere landschapsbomen te
bespreken. Wanneer de plannen concreet zijn dan kunnen deze worden doorgegeven aan
Stichting Ons Landschap (onslandschap@gmail.com) zodat de locaties gebundeld kunnen

worden en kunnen worden besproken met waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-
Bakel (aanvraag benodigde vergunning/ontheffing).

Wanneer we in het najaar van 2023/voorjaar 2024 weer een aantal geschikte plantlocaties hebben dan zal
Stichtingen Ons Landschap weer een of meerdere plantdagen organiseren waarop groepjes
natuur- en landschapsvrijwilligers de landschapsbomen gaan planten. Voor de locatie
eigenaren zijn er geen kosten verbonden aan deze aanplant. Natuurlijk zorgen we voor de
nodige publiciteit en aandacht voor dit gezamenlijke project.
Het onderhoud van deze landschapsbomen zal deels worden verzorgd door vrijwilligers,
maar ook worden opgenomen in het gemeentelijk bomenbeheer.
Met geringe inspanningen en kosten kunnen we op deze manier monumentale bomen voor
de toekomst aanplanten in het landschap.

Boomsoorten
Er zijn tien boomsoorten geselecteerd om aan te planten als landschapsboom. Het gaat
daarbij om inheemse boomsoorten en een aantal ingeburgerde nutsbomen. Deze tien
soorten kunnen allen uitgroeien tot grote, beeldbepalende landschapsbomen. Bij de aankoop
van de bomen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bomen van autochtone herkomst.
1. Zomereik (Quercus robur)
2. Zoete kers (Prunus avium)
3. Winterlinde (Tilia cordata)
4. Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
5. Haagbeuk (Carpinus betulus)
6. Tamme kastanje (Castanea sativa)
7. Europese populier (Populus nigra)
8. Walnoot (Juglans regia)
9. Schietwilg (Salix alba)
10. Fladderiep (Ulmus laevis)
Wat vragen we van jullie?
Ons Landschap vraagt de vele natuur- en landschapsvrijwilligers om mee te zoeken naar
geschikte locaties voor de aanplant van nieuwe landschapsbomen. In eerste instantie richten
we ons op locaties langs waterlopen in eigendom van het waterschap waarlangs een
onderhoudspad ligt en dus voldoende ruimte is voor een boom zonder dat dit zal leiden tot al
te veel hinder voor de eigenaar(s) van aanliggende percelen.
Wanneer je zo’n locatie op het oog hebt is het ook goed om even contact te leggen met deze
eigenaren om de plannen/ideeën voor de aanplant van één of meerdere landschapsbomen

met hen te bespreken. Wanneer ook deze ‘buren’ enthousiast zijn over de aanplant van een
boom, dan hebben we een geschikte plantlocatie gevonden! Deze locatie kun je
doorgegeven aan Stichting Ons Landschap (Onslandschap@gmail.com). Vanuit Ons
Landschap worden dan de vervolgafspraken met het waterschap en de gemeente gemaakt.
Ook in bermen en/of natuurterreinen in eigendom van de gemeente, Brabants Landschap,
Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer zouden mogelijk geschikte locaties voor de aanplant
van landschapsbomen gevonden kunnen worden. Heb je zo’n locatie op het oog, dan kan
deze op dezelfde wijze worden doorgegeven aan Ons Landschap.

Voorbeelden van mogelijke plantlocaties:
• Daalhorst (Gemert)
De waterloop en aanliggend onderhoudspad aan de Daalhorst in Gemert is eigendom van
het Waterschap Aa en Maas. Tegen de insteek van deze waterloop zijn in het voorjaar van
2022 zeven nieuwe landschapsbomen aangeplant. De eigenaar van het aangrenzende
perceel had geen bezwaren en heeft uiteindelijk enthousiast mee aangeplant.


• Middenweg-Landmeter van Beurdenweg (De Rips)
Bij deze waterloop aan de Middenweg in De Rips is sprake van een vergelijkbare situatie.
Ook hier is het aangrenzende onderhoudspad eigendom van waterschap Aa en Maas en
zouden een of enkele landschapsbomen het landschap kunnen verrijken! Wie is bekend in
dit gebied en wil de ideeën eens bespreken met de eigenaren van de aangrenzende
percelen? Laat het dan even weten via Onslandschap@gmail.comVerspreid over de gemeente Gemert-Bakel liggen meer van dit soort situaties. Heb je een
overzichtskaart nodig? Laat het dan even weten via Onslandschap@gmail.com